Άρθρο 1 - Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσης είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η εταιρεία, θα παρέχει στον συνδρομητή/καταναλωτή πρόσβαση σε αγορά προϊόντων τεχνολογίας ήχου, μουσικών οργάνων και φωτισμού μέσω της ιστοσελίδας www.visionofsound.gr.

Άρθρο 2 – Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και συμφωνείται για αόριστο χρόνο, υπό την επιφύλαξη Ειδικών όρων χρονικής διάρκειας.

Άρθρο 3 - Εισαγωγή – Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση χρήσης οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

3.1 «Εταιρεία»: Η εταιρεία «VISION OF SOUND - ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ – ΘΩΜΑΣ Α. ΝΑΣΤΟΣ» (εφεξής αναφερόμενη και ως «Εταιρία»), είναι η εταιρία που εδρεύει στα Ιωάννινα, στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 78 με Α.Φ.Μ. 114451140 και ΔΟΥ ΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλέφωνο 2651 068493, δημιούργησε στον δικτυακό ιστότοπο https://visionofsound.gr (εφεξής αναφερόμενη και ως «Ιστοσελίδα»), ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ήχου και φωτισμού με τίτλο «https://visionofsound.gr / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας στο διαδίκτυο, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
3.2 «Ιστοσελίδα»: Το έργο του ηλεκτρονικού καταστήματος με τίτλο «visionofsound.gr - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» λειτουργεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση https://visionofsound.gr/
3.3 «Επισκέπτης/Χρήστης»: Ο επισκέπτης, χρήστης, περιηγητής της «Ιστοσελίδας» που δεν είναι εγγεγραμμένο μέλο
3.4 «Εγγεγραμμένο Μέλος»: Ο επισκέπτης, χρήστης, περιηγητής της «Ιστοσελίδας» που μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής, έχει εγγραφεί μέλος της ιστοσελίδας www.visionofsound.gr χωρίς δικαιώματα συνδρομητή.
3.5 «Ενεργός Συνδρομητής»: Το εγγεγραμμένος μέλος της ιστοσελίδας www.visionofsound.gr, ο οποίος συναινεί ή εγγράφεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας με καταχώρηση του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ενημερωτικό δελτίο προσφορών προϊόντων της «εταιρείας».

Άρθρο 4 – Περιοριστική άδεια χρήσης

Το έργο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «visionofsound.gr - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» από τον δημιουργό «I2CSOFT - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» διατίθεται με περιοριστική άδεια χρήσης.

4.1 Ο «Επισκέπτης / χρήστης» της ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα». Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας». Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.
4.2 Η «Εταιρία», υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης σε μερικές από τις σελίδες της «Ιστοσελίδας» για τους επισκέπτες αυτής. Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενώ οι δε εγγεγραμμένοι συνδρομητές λαμβάνουν και ενημερώσεις για οποιαδήποτε ανανέωση ή νέα παραλαβή εμπορεύματος που αφορά την εταιρεία. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
4.3 Ο «Επισκέπτης / χρήστης» παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Επισκέπτη / χρήστη» την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους του ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ αυτών.

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις περιορισμός ευθύνης εταιρείας

5.1 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες καθώς και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη αυτής. Η «Εταιρεία» και η «Ιστοσελίδα» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες όπως και τα προϊόντα και τα λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με αυτά όπως φερ’ ειπείν η χρηματική τους αξία, η διαθεσιμότητα τους κοκ., όπου εμφανίζονται στο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της «Ιστοσελίδας» είναι πάντα ορθά και πλήρη.
5.2 Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εξ΄ αποστάσεως προϊόντα που σχετίζονται με την εμπορευματική δραστηριότητα αυτής καθώς και να ενημερώνει τα «Εγγεγραμμένα Μέλη» καθώς και τους «Ενεργούς Συνδρομητές» για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. προσφορές ή εκπτώσεις), μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στην «Ιστοσελίδα» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κάθε χρήση της «Ιστοσελίδας» κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
5.3 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιάς υποστεί ο «Επισκέπτης / Χρήστης», «Εγγεγραμμένο Μέλος» ή «Ενεργός Συνδρομητής» που οφείλεται σε δική του αμέλεια όπως: α) υποκλοπή ή απώλεια προσωπικών στοιχείων πρόσβασης λόγω δικής του ελλιπής ασφάλειας β) για ανακριβή στοιχεία που έχει καταχωρήσει στις αντίστοιχες φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων γ) για οποιαδήποτε εσκεμμένη ζημία προκληθεί σε προϊόν από τον/την ίδιο/α δ) για λανθασμένη αποστολή παραγγελίας που οφείλεται σε συμπλήρωση μη έγκυρων στοιχείων ε) σε καθυστερήσεις αποστολής προϊόντων που οφείλονται από τις εταιρείας μεταφορικής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τον πελάτη, δεν δύναται η επιστροφή του χρηματικού ποσού.
5.4 Η «Εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται πάντα χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η «Εταιρεία» δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο (site) ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.
5.5 Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας», χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Άρθρο 6 – Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη/εγγεγραμμένου μέλους

6.1 Ο «Επισκέπτης / Χρήστης» , «Εγγεγραμμένο Μέλος» των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «Ιστοσελίδα» από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7 – Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

7.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος visionofsound.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του visionofsound.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα visionofsound.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
7.2 H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
7.3 Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (upload) τοπικά σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον επισκέπτη / Χρήστη, η «Εταιρία» παραχωρεί δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.
7.4 Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
7.5 Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
7.6 Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Άρθρο 8 - Συνδέσμοι (links)

8.1 Σύνδεσμοι (links) που κατευθύνουν προς άλλους ιστότοπους: Η «Εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) ή διαφημιστικών εικόνων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η «Εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων αυτών στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
8.2 Σύνδεσμοι (links) προς τον ιστότοτοπο www.visionofsound.gr: «Σύνδεσμοι» προς την «Ιστοσελίδα» επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι «σύνδεσμοι» αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Άρθρο 9 – Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

9.1 Η αποδοχή των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της «Εταιρείας» χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων - ειδήσεων της καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.
9.2 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων - ειδήσεων της «Εταιρείας» και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό διαγραφής στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής Newsletters της «Ιστοσελίδας».

Άρθρο 10 - Εγγραφή μέλους - λογαριασμός μέλους (user account)

10.1 Η «Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στον «Επισκέπτη / Χρήστη» εφόσον το επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της «Ιστοσελίδας («Εγγεγραμμένο Μέλος») και συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την «Ιστοσελίδα» στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
10.2 Η «Ιστοσελίδα» παρέχει στο «Εγγεγραμμένο Μέλος» ειδικές υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η «Ιστοσελίδα», θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
10.3 Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την «Ιστοσελίδα» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, το «Εγγεγραμμένο Μέλος» ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).
10.4 Η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
10.5 Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» απαγορεύεται να παρεμβάλει τις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας», ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10.6 Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» κατανοεί και αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στο «Εγγεγραμμένο Μέλος» που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Άρθρο 11 – Ειδικοί όροι δημιουργίας λογαριασμού συνδρομητή

Οι ειδικοί κανόνες δημιουργία λογαριασμού συνδρομητή υπόκεινται στους γενικότερους κανόνες της παρούσας και επιπλέον:

11.1 Για την εγγραφή ενός «Επισκέπτη/Χρήστη» στην παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών που αφορούν ιστορικό παραγγελιών, αυτόματη συμπλήρωση φόρμας κατά την «Ιστοσελίδας» είναι απαραίτητη η εγγραφή του ως «Εγγεγραμμένο Μέλος».
11.2 Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών στα «Εγγεγραμμένα Μέλη» παρέχεται για χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Εγγεγραμμένου Μέλους».
11.3 Κατά την ενεργοποίηση των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) το «Εγγεγραμμένο Μέλος» ή ο «Επισκέπτης/Χρήστης» μπορεί να δηλώσει στην αντίστοιχη φόρμα την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου επιθυμεί να λαμβάνει νεότερα και προσφορές για προϊόντα της «Εταιρίας». Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της «Εταιρίας» ο ενδιαφερόμενος είναι «Ενεργός Συνδρομητής». Ο «Ενεργός Συνδρομητής» έχει το δικαίωμα να διαγραφτεί από το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) όποια στιγμή επιθυμεί, χωρίς καμία χρέωση, ενημερώνοντας με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) την «Εταιρία» ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου απεγράφης.

Άρθρο 12 – Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι παρόντες ειδικότεροι όροι υπόκεινται στους γενικούς όρους:

12.1 Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ.) "ως έχει". Για τον λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.
12.2 Για τη διευκόλυνση των «Χρηστών» τα προϊόντα του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος» έχουν κατηγοριοποιηθεί. Κάθε κατηγορία έχει δικά της επιμέρους προϊόντα.
12.3 Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «Κωδικό Προϊόντος» , περιγραφή, κόστος,
12.4 Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο αγοραστής «Επισκέπτης / Χρήστης» (εφεξής «Πελάτης»).
12.5 Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.
12.6 Η «Εταιρία» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
12.7 Η «Εταιρία» δεν ευθύνεται έναντι των «Επισκεπτών/Χρηστών» για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Πελάτη».
12.8 Η «Εταιρία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από «Πελάτες» ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της «Ιστοσελίδας» ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.
12.9 Η «Εταιρία» προσπαθεί να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντων τεχνολογίας ήχου, μουσικών οργάνων και φωτισμού. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
12.10 Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) και δεν διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Οι «Εταιρεία» συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την Alpha Bank e-Commerce και την PayPal. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. Στο στάδιο αυτό, όλη η επικοινωνία κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Επιπλέον επιτρέπονται οι συναλλαγές με αντικαταβολή (χρέωση εξόδων 2 ευρώ Εφόσον η αντικαταβολή είναι κάτω των 500€ μπορείτε να πληρώσετε την αντικαταβολή με μετρητά, βάση όμως της κείμενης νομοθεσίας για παραγγελίες που η συνολική τους αξία ξεπερνά τα 500€ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) η εξόφληση με αντικαταβολή μπορεί να γίνει μόνο με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στο POS του courier κατά την ώρα της παράδοσης.
12.11 Μετά την εξόφληση της παραγγελίας ο πελάτης δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραστατικό πληρωμής και ειδικό σύνδεσμο από την εταιρεία courier για τον εντοπισμό του προϊόντος
12.12 Η εξόφληση μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από τη στιγμή της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την «Εταιρία». Είναι σημαντικό ο πελάτης να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματος (info@visionofsoud.gr) ένα αντίγραφο της τραπεζικής εντολής. Αναλυτικά, οι τρόποι πληρωμών αναγράφονται στην «ιστοσελίδα» στην κατηγορία τρόποι πληρωμών. Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω μεταφορικών εταιρειών (π.χ. ΕΛΤΑ, ACS κλπ.) είτε μπορεί να πραγματοποιηθεί και η παραλαβή του προϊόντος στον φυσικό χώρο της «εταιρείας». Ο πελάτης δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραστατικό πληρωμής και έναν αναγνωριστικό κωδικό εντοπισμού κατάστασης του προϊόντος όπως αυτός παρέχεται από την μεταφορική εταιρεία.
12.13 Κατά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο «Πελάτης» υποχρεούται να δηλώσει ως «Αιτιολογία κατάθεσης» το ονοματεπώνυμό του και τον «Κωδικό Παραγγελίας» του που του έχει αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην έγκυρη διεύθυνση e-mail που έχει δηλωθεί από τον ίδιο . Η «Εταιρία» δεν φέρει ευθύνη εάν σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω κατάθεση.
12.14 Επιστροφή Χρημάτων: Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση επιστροφής χρημάτων για ΑΫΛΑ προϊόντα που έχουν εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.

Φορολογικά Παραστατικά πληρωμής (Απόδειξη / Τιμολόγιο)

13.1 Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελία την εξόφληση και παραλαβή των προϊόντων, η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή φορολογικού παραστατικού (Απόδειξη ή Τιμολόγιο).
13.2 Η εταιρεία εκδίδει και αποστέλλει εξ ορισμού απόδειξη για τις εκτελούμενες παραγγελίες εκτός αν ο πελάτης αποτελεί νομικό πρόσωπο οπότε πρέπει να το δηλώσει υποχρεωτικά στη φόρμα παραγγελία ότι επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου και επιπλέον να δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία του Νομικού προσώπου. Επωνυμία Εταιρείας, Στοιχεία εκπροσώπου, Δραστηριότητα Εταιρείας , Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.
13.3 Ο πελάτης συμφωνεί στην αποστολή των φορολογικών παραστατικών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει και αν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή του υποχρεούται να δηλώσει πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής.


Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

ΝΑΣΤΟΣ Α. ΘΩΜΑΣ «VISION OF SOUND»
«https://visionofsound.gr / ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ»

Κύριο Μενού Πλοήγησης