ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η επισκευή του προϊόντος θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή της βλάβης, που υποδεικνύει ο πελάτης.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται μόνο με επίδειξη του δελτίου παραλαβής ή αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί πιο πάνω. 

Ο πελάτης ειδοποιείται για το κόστος επισκευής μόνο όταν αυτό υπερβαίνει το ποσό των 40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής του προϊόντος κριθεί από τον πελάτη ασύμφορο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση εργασίας, απασχόλησης ή/και μεταφοράς σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας.  Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ακόμα και αν δεν απαιτηθεί καμία εργασία επισκευής.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη προκαταβολή μέρους του ποσού επισκευής ανάλογα με την περίπτωση.

Τα επισκευασμένα ή μη προϊόντα που δεν παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους μετά τη σχετική τηλεφωνική ενημέρωση για το κόστος της βλάβης, χρεώνονται με κόστος φύλαξης 30,00€ μηνιαίως από την ημερομηνία ενημέρωσης πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) μηνών από την ειδοποίησή σας από την ΝΑΣΤΟΣ Α. ΘΩΜΑΣ – VISION OF SOUND η εταιρεία μπορεί να προβεί με δαπάνη σας στην ανακύκλωση του προϊόντος (ή των προϊόντων) που αναφέρεται/ονται σ’ αυτό και σε κάθε περίπτωση συναινείτε ανεπιφύλακτα στην καταστροφή του και δεν έχετε απολύτως καμία απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρείας.

Η μεταφορά από και προς το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

Όλα τα προϊόντα μικρού όγκου π.χ. μικρά ηχεία Multimedia, ακουστικά, κάρτες ήχου, τηλεχειριστήρια κ.α., πρέπει να παραδίδονται προς επισκευή στις κεντρικές εγκαταστάσεις του τεχνικού τμήματος της εταιρείας ΝΑΣΤΟΣ Α. ΘΩΜΑΣ που βρίσκεται στα Ιωαννινα, Ναπολέοντος Ζερβα 78,ΤΚ 45332

Η παράδοση προϊόντων προς επισκευή δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω καθώς και ότι η ενημέρωση του σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την επισκευή των προϊόντων που αναφέρονται στους παρόντες όρους, μπορεί να γίνεται με απλή ή συστημένη επιστολή καθώς και με μήνυμα fax ή email, στη διεύθυνση και στον αριθμό κλήσης που έχει δηλωθεί πιο πάνω.

Προϋπόθεση για την παραλαβή των προς επισκευή προϊόντων, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων από τον πελάτη,  ή η αποδοχή των παρόντων όρων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου και θα δηλώνεται από τον πελάτη η αποδοχή των όρων του παρόντος.

Η ελάχιστη χρέωση που εκάστοτε ισχύει, προκαταβάλλεται.


Κύριο Μενού Πλοήγησης